โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่** คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมประจำปี 2554  >> อบรมฟรี…ไม่มีค่าใช้จ่าย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตร”เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) ประจำปี 2554 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รุ่นที่ 3 : เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 1 มิถุนายน 2554

ฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐาน : 11 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2554

ฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มทักษะ : 6 สิงหาคม – 4 กันยายน 2554

สถานที่จัดอบรม : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

วัน/เวลาฝึกอบรม : ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสนับสนุนบัณฑิตใหม่ ผู้ว่างงาน
ผู้ถูกออกจากงานและพนักงานลูกจ้างที่มีพื้นฐานการศึกษาดี และมีศักยภาพ
ให้สร้างโอกาสประกอบอาชีพด้วยตนเองด้วยการเป็นผู้ประกอบการ
2. เพื่อผลักดันให้เกิดวิสาหกิจใหม่ ๆ เป็นแหล่งการจ้างงาน
3. เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ “ทายาทธุรกิจ”
ในการสืบทอดกิจการให้สามารถรักษาสภาพการจ้างงาน
และสร้างโอกาสขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต
4. เพิ่มความเข้มแข็งแก่วิสาหกิจขนาดเล็ก ในช่วงก่อตั้งกิจการ (3 ปีแรก) ให้สามารถอยู่รอด และรักษาสภาพการจ้างงาน

- ผู้ที่ต้องการก่อตั้งธุรกิจ แต่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในฐานะเจ้าของธุรกิจอยู่ในกลุ่มต่อไปนี้

- ผู้ว่างงาน : ยังไม่มีงานทำ หรือ จบการศึกษาเกิน 1 ปี แล้วยังหางานทำไม่ได้

- ผู้ที่เพิ่งจบการศึกษา : ผู้ที่จบการศึกษาสายอาชีพ ระดับ ปวช.ขึ้นไปหรือบัณฑิตจบใหม่

- ทายาทธุรกิจ : ลูกหลาน หรือ คู่สมรส ที่กำลังเตรียมตัวเข้ารับช่วงถ่ายโอนกิจการของครอบครัว

- ผู้ประกอบอาชีพ : ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานของบริษัท หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระอื่นๆ ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์

- ผู้ประกอบการใหม่ : ผู้ที่เป็นเจ้าของ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการในธุรกิจอยู่แล้วแต่ไม่เกิน 3 ปี และเป็นกิจการที่ดำเนินการอยู่ยังไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ หรือจดทะเบียนใดๆ กับรัฐ

วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ค่าใช้จ่าย : ฟรี

หมายเหตุ หากได้รับการคัดเลือกเข้าอบรม ต้องชำระเงินประกันเข้าร่วมโครงการ จำนวน 3,000 บาท เพื่อเป็นการประกันว่า*ท่านจะเข้ารับการฝึกอบรมจนจบตลอดหลักสูตร และส่งแผนธุรกิจ เอกสารการประเมินต่างๆ ให้แก่โครงการฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โครงการจึงจะทำการคืนเงินประกันให้แก่ท่าน

สอบถามรายละเอียดได้ที่

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2564-3001-9 ต่อ 3171,3189
โทรศัพท์มือถือ 08-4013-9910, 08-9119-0371
โทรสาร.0-2564-3012
E-mail : [email protected]*

Website : http://www.nec.engr.tu.ac.th