ในโลกของการลงทุนนักลงทุนทุกคนต่างก็แสวงหาผลตอบแทน  บทความนี้จะอธิบายขยายความว่าผลตอบแทนที่แท้จริงในการลงทุนในพันธบัตร/หุ้นกู้คืออะไร  และผลตอบแทนที่อยู่ในหนังสือเชิญชวน หรือผลตอบแทนที่เกิดจากการลงทุนประกอบด้วยอะไรบ้าง

อัตราผลตอบแทนที่อยู่ในหนังสือชี้ชวน = r =r*  + IP  +  DRP  +  LP  +  MRP

r* (The real risk-free rate of return) คืออัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยงเลยบนสมมติฐานว่าไม่มีอัตราเงินเฟ้อ  ค่านี้สาารถเทียบเคียงได้กับผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น

IP (Inflation Premium) คือผลตอบแทนที่ชดเชยอัตราเงินเฟ้อ  โดยค่าผลตอบแทนที่นำมาชดเชยจะเท่ากับค่าเฉลี่ยของอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยตลอกอายุของการลงทุนในสินทรัพย์  เช่นหากเราลงทุนในทรัพย์สิน 3 ปี โดยการคาดการอัตราเงินเฟ้อในอีก 3 ปีข้างหน้า เป็น 5%  7% 3% ตามลำดับ  IP จะมีค่าเท่ากับ (5+7+3)/3=5%

DRP (Default Risk Premium)  เป็นผลตอบแทนที่ชดเชยค่าความเสี่ยงของการที่บริษัทที่ออกหุ้นกู้จะไม่มีความสามารถในการชำระหนี้  หากการลงทุนมีความเสี่ยงมากค่านี้ก็จะมาก  เช่น พันธบัตรเรต AAA มีค่า 6.5%  พันธบัตรเรต AA  6.8% ซึ่งค่าจะเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพเศรษฐกิจ

LP (Liquidity Premium) หลักทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ช้าก็สมควรที่จะได้รับผลตอบแทนชดเชยสูงกว่าหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนเป็นเงินได้เร็ว

MRP (Maturity Risk Premium)  ในการลงทุนในพันธบัตรระยะยาวนั้นจะมีความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนในพันธบัตรระยะสั้น  เนื่องจากหากอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นราคาของพันธบัตรจะลดลง (เพราะนำเงินไปฝากได้ผลตอบแทนดีกว่าพัธบัตร) ดด้วยเห็ตนี้เราจึงต้องชดเชยความเสี่ยงตรงนี้ด้วย MRP

:: ศึกษา Basic Finance อื่นๆได้ที่ http://www.blogaboutme.com/quantitative-finance/