-กองทุนรวมคืออะไร
-ประเภทของกองทุนรวม
-LTF & RMF
-การลดหย่อนภาษีได้
-ขอดี ข้อเสียของกองทุนรวม
-ถ้าจะซื้อกองทุนต้องทำอย่างไร

รับฟังได้ที่ http://itunes.apple.com/th/podcast/hotspod.net/id454059637

หรือ http://www.hotspod.net