ทุกวันนี้คงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า ICT นั้นมีบทบาทที่สำคัญกับชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก University of Cambridge จึงจัดการสอบวิชา ICT เป็น 1 ใน IGCSE Series ผู้ปกครองหลายท่านอาจจะเคยมีข้อสงสัยว่าเรียน ICT แล้วจะไปใช้อะไร  แท้จริงแล้ววิชา ICT นับว่าเป็นอีก 1 วิชาที่มีความสำคัญไม่แพ้วิชา Mathemetics, Business Study, หรือภาษาเลย เพราะว่า ICT ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการทำการบ้านส่งอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัย การทำงานในบริษัทต่างๆ หรือการประยุกต์นำ ICT มาทำให้ชีวิตประจำวันมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น  เรียกได้ว่าบางคนเรียนจบปริญญามาแต่ขาดทักษะด้านคอมพิวเตอร์ก้ไม่สามารถทำงานในบริษัทชั้นนำได้  ด้วยเหตุนี้ Up Grade Class จึงจะขอแนะนำวิชา IGCSE-ICT (0417) ซึ่งเป็นวิชาที่หลายๆคนนึกไม่ถึงแต่เป็น อีก 1 วิชาที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

 

วิชา IGCSE ICT (0417) นั้นจะประกอบด้วยการสอบ 2 รูปแบบ คือ ข้อสอบข้อเขียน และข้อสอบภาคปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุมถึงการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน การวิเคราะห์และออบแบบระบบเบื้อต้น หลักการทำงานเบื้อต้นของ ICT

เนื้อหาภาคทฤษฎี

- ประเภทและส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

- อุปกรณ์ Input และ Output

- สื่อบันทุกข้อมูล

- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

- ชนิดของข้อมูล

- ผลของการนำ ICT มาใช้ในชีวิตประจำวัน

- การวิเคราะห์และออบแบบระบบ

เนื้อหาภาคปฏิบัติ

- การทำงานด้านเอกสาร (โดยทั่วไปศูนย์สอบมักจะใช้ Microsoft Word)

- การทำงานด้านตารางคำนวณ (โดยทั่วไปศูนย์สอบมักจะใช้ Microsoft Excel)

- การทำงานด้านฐานข้อมูล (โดยทั่วไปศูนย์สอบมักจะใช้ Microsoft Access)

- การทำงานด้านการทำเวบไซท์ (โดยทั่วไปศูนย์สอบมักจะใช้ Adobe Dreamweaver)

- การใช้งานทั่วไป เช่นการพิมพ์เอกสาร ตกแต่งรูป ส่งอีเมล บันทึกรายชื่อ

หนังสือที่นิยมใช้

Cambridge IGCSE ICT Course book – Chris Leadbetter and Stewart Wainwright

 

สำหรับวิชานี้ทางทีม Up Grade Class มีติวเตอร์ผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอนมามากมายทำใหน้องๆที่เรียนกับเราทุกคนสอบผ่านได้ระดับ A หรือ A* (A Star) เกือบทุกคน

ที่มา Up Grade Class